رزومه کاری شرکت

 

برخی از پروژه های کشاورزی اجرا شده  توسط شرکت پلیمر پوشش البرز

 

نام پروژه

کارفرما

محل پروژه

متراژ

(متر مربع )

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای صادقی

تاکستان

700

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای رحمانی

اراضی تاکستان

880

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای خدابنده

تاکستان

1.146

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای عزیز محمدی

تاکستان

800

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای عزیز محمدی

تاکستان

697

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای عزیز محمدی

تاکستان

500

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای کبیری

جاده تاکستان

920

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای رحمانی

تاکستان

850

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای سجادی

نظر آباد

2.112

استخر ذخیره آب کشاورزی

مهندس فرزانه

آبیک

1800

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای کریمی

آبیک

695

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای ربانی

آبیک

1500

مخزن ذخیره آب کشاورزی

آقای زرگر

آبیک روستای زرگر

1.120

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای مصطفایی

آبیک فالیزبان

2200

استخر پرورش ماهی قزل آلا

آقای جلایر

بوئین زهرا

2.240

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای مرتضوی

بوئین زهرا

980

استخر ذخیره آب کشاورزی

شهرداری بوئین زهرا

بوئین زهرا

952

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای برزگر

بوئین زهرا

2600

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حسین خانی

بوئین زهرا

900

استخر ذخیره آب کشاورزی

شرکت الله آباد

بوئین زهرا

3000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای دودانگه

بوئین زهرا

2500

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای قاسمی

جاده بوئین زهرا

1.340

دریاچه مصنوعی

شهرداری بوئین زهرا

بوئین زهرا  بوستان امام علی

2.550

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای صادق خسرو نژاد

قزوین – روستای کاظم آباد

700

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای هادی آقایی  خدابنده

قزوین – روستای محمودیان

1.070

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای نعمت پور

قزوین – ضیاء آباد

963

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای لشگری

قزوین – ضیاء آباد

700

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای مرادی

قزوین – قدیم آباد

2.500

استخر ذخیره آب کشاورزی

حاج رضا رحمانی

قزوین قدیم آباد

1000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای شعبان شعبانی

یانس آباد – نیروگاه حرارتی

3.300

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای شعبانی

قزوین یانس آباد

600

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حاج فتح الله رضایی

قزوین - چوبیندر

6.410

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای رضایی

قزوین- چوبیندر

6.664

استخر ذخیره آب کشاورزی

حاج علی آقا نسجاری

قزوین - چوبیندر

800

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حاج رضا رحمانی

قزوین- جهان آباد

3.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای میری

قزوین- جهان آباد

774

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای فرجی

قزوین - مهدی آباد

800

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حاج محمدآقاسی

قزوین - اقبالیه

10.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

مهندس فرهادی

قزوین - اقبالیه

11.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

سید آسف کاظمی

قزوین - اقبالیه

4.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای گچ پزان

قزوین  - اقبالیه

2400

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای کریمی

قزوین -  اقبالیه

5150

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای کرمی

قزوین - اقبالیه

800

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای یوسف شعبانی

قزوین - اقبالیه

8.000

دریاچه مصنوعی

مسکن مهر قزوین

قزوین(ناحیه شهری مهرگان)

18.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

خانم حاج فتحعلیان

قزوین - جاده خاکعلی

2.305

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای محمدپور

قزوین- خاکعلی

1300

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای قاسمی

قزوین - حسن آباد

1750

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای درویشی

قزوین - حسن آباد جاده زعفران

4000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای داداشی

قزوین - اسفرورین

700

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای صالحی

قزوین - اسفرورین

770

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای کریمی

قزوین

478

استخر ذخیره آب کشاورزی

مهندس افلاطونی

قزوین

500

استخر ذخیره آب کشاورزی

سازمان پارک ها و فضای سبز

قزوین – جنب دانشگاه آزاد

4.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای نوری

قزوین

2500

استخر ذخیره آب کشاورزی

مهندس قهرمانی

قزوین

2400

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای هوشنگ نصیری

الموت – معلم کلایه

720

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای راغبی

لوشان

13.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای فرجی

منجیل

2.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

وزارت دفاع

پارچین تهران

1.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حیدری

دماوند آبسرد

980

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای مطلق

دماوند

2.512

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای نقوی

ماسه شویی دماوند

1200

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای اکبرپور

دماوند

1.508

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای خوشکام

دماوند

612

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای ابراهیمی

صفادشت

8500

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای میزایی

ورامین

787

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای استقلالی

ورامین

1400

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای میزایی

پیشوا ورامین

980

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای محصل

فیروزکوه

1.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای چارپاشلو

فیروز کوه

532

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای شهمیرزادی

فیروز کوه

1.200

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای توده خرمن

هشتگرد(تنکمان)

900

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای یغمور لو

هشتگرد(بختیار)

800

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای خاموشی

هشتگرد

228

استخر ذخیره آب کشاورزی

مهندس رشوند

هشتگرد

800

دریاچه مصنوعی

اقای رضوان شهریاری

هشتگرد

2.704

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای رضا سید صادقی

سراب

2.096

استخر ذخیره آب کشاورزی

شرکت ساوالان شکوه

تبریز

2.200

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای صداقت

ساوه

1.082

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای مقصودی

ساوه–روستای پیک

1.800

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای ناصری

اراک

3400

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای میری

استهبان - ایج

800

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای سیروس غزیزیان

سروستان – روستای دهنو

924

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای بهنام نظری

سروستان- روستای گنبد

683

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای قربانعلی صفری

سروستان – محمود آباد

329

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای ماشاء اله رمضانی

سروستان – نظر آباد

709

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقاب بستانی

فارس - سروستان

588

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای مهران سلطانی

فارس - سروستان

528

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای سعید سلطانی

فارس - سروستان

443

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای امیری

فارس - سروستان

1.064

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای طالبی

فارس - سروستان

980

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای طالبی

فارس - سروستان

882

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای کمال

فارس – سروستان

790

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای مسرور

فارس – سروستان

667

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای  ریاضی

فارس – سروستان

2.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای امیر حیدری

فارس – سروستان

1.750

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای محمدی

فارس – سروستان

1.525

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای علی رمضانی

فارس – سروستان

1.112

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای گود عربانی

فارس – سروستان

994

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای صفر جوکار

فارس – سروستان

914

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای مهدی شفیعی

فارس – سروستان

760

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای رجبعلی رجبی

فارس - سروستان

170

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای سرودیان

فارس - سروستان

1.800

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای مسیح اله حقیقی

فارس – خان زنیان

1.057

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای ناد علی عطایی

فارس - داراب

287

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای درویش صالحی

فارس - داراب

157

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حسن صداقت

فارس - فیروزآباد

825

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای منوچهر خسروی

فارس - فیروزآباد

1.207

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حسنقلی نصیری

فارس - فیروزآباد

812

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای ایوب قاسمی

فارس - فیروزآباد

611

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای شعبان میرزایی

فارس - قیطریه

1.850

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای رضا علیزاده

فارس - قیطریه

1.333

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای نصرتی

شیراز

1.172

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای علیپور

شیراز- فسا

1.292

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای رجبی

شیراز – مهارلو

172

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای خسروی

همدان - فامنین

1900

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای فرهادی

همدان - فامنین

2600

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای ابوالفضل ساجدی

همدان - فامنین

615

استخر ذخیره آب کشاورزی

شرکت نصر میثاق همدان

همدان - فامنین

13.500

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای رازقی

همدان - فامنین

2000

استخر ذخیره آب کشاورزی

کارخانه قند همدان-مهندس امام

همدان - فامنین

1664

استخر ذخیره آب کشاورزی

کارخانه قند همدان-مهندس امام

همدان - فامنین

500

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای عباسی

همدان - بهار

850

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای اصغری

همدان - بهار

500

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای غفاری

همدان

400

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای محمودیان

شاهرود - کلاته خیج

2200

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای اسماعیلی

شاهرود - کلاته خیج

7000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای اسماعیلی

شاهرود - کلاته خیج

700

استخر ذخیره آب کشاورزی

حاج آقا محمدی

شاهرود – ابر

1500

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای خداوردی

شاهرود - ابر

2400

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای غلامرضایی

شاهرود- ابر

2800

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای غیاث الدین

شاهرود  - بسطام

1650

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای خوش دامن

شاهرود - بسطام

1100

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای رضایی منش

شاهرود - بسطام

1500

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای امام

شاهرود - کالپوش

1000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای وزیری

شاهرود - کالپوش

900

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای شجاعی

شاهرود - کالپوش

1000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای سهرابی

شاهرود - کالپوش

1800

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای شجاعی

شاهرود - کالپوش

1500

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای ندیمی

شاهرود - کالپوش

4000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای امام

شاهرود - کالپوش

1100

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای رضایی

شاهرود - کالپوش

1400

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای پورعلی

شاهرود - میامی

6000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای ظاهری

شاهرود - میامی

2300

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حاج احمد افتخاری

شاهرود - میامی

8000

استخر ذخیره آب کشاورزی

حاج اکبر نادعلی

شاهرود - میامی

3500

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای رجب پور

شاهرود - موجن

2400

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای علیمردانی

شاهرود - موجن

3200

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای درویش پرور

شاهرود - موجن

2700

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای اولیایی پور

شاهرود - موجن

2700

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای خانعلی

شاهرود - موجن

4500

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای کامکار

شاهرود - موجن

1800

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای رحماندوست

شاهرود - موجن

2500

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای رحماندوست

شاهرود – موجن

1800

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای رحماندوست

شاهرود - موجن

1000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای باقرنژاد

شاهرود – موجن

1400

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حیدری

شاهرود - موجن

2150

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای قادری

شاهرود - موجن

2300

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای رجبی

شاهرود - موجن

1300

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای مالک

شاهرود - موجن

1000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای صادقی

شاهرود - موجن

2600

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای نوروز موجنی

شاهرود - موجن

2100

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حاج حسین عرب

شاهرود - موجن

4000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای محمد اسماعیلی

شاهرود - موجن

500

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای عباسی

شاهرود - دیزج

2600

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای لطفی

شاهرود - دیزج

1100

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای ابراهیمی

شاهرود - دیزج

1800

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای عباسی

شاهرود دیزج

1200

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای محمودی

شاهرود

1850

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای عجم

شاهرود

1700

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای واعظی

شاهرود

1700

استخر ذخیره آب جهاد  کشاورزی

جهاد کشاورزی

شاهرود

30.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای کردی

شاهرود

2100

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای رضایی

شاهرود  - حسین آباد

3000

استخر ذخیره آب کشاورزی

مالکین شیرآشیان قدرت آبادی

دامغان

1260

استخر ذخیره آب کشاورزی

جهاد

سمنان

530

استخر ذخیره آب کشاورزی

گروه مشاعی طالقانی

سمنان

1799

استخرذخیره آب جهاد کشاورزی

جهاد کشاورزی استان

استان سمنان

80.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای یزدی

قم

1.000

استخر ذخیره آب

فردو

قم

25.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای صالحی

کردستان - قروه

300

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای محمدی

کردستان - قروه

2800

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای سنگین آبادی

کردستان - قروه

800

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای ساعدی

کردستان - قروه

750

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای احمدی

کردستان - قروه

400

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای مرتضایی

کردستان - کامیاران

800

استخر ذخیره آب

شرکت راهیان کربلا

کرمانشاه

4.000

استخر ذخیره آب

روستای شورچه

کنگاور

1.700

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای نفیس پور

کلاله – گلستان

1.500

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای مامی زاده

گنبد کاووس

1300

استخر ذخیره آب کشاورزی

مسعود شرقی

گنبد کاووس

6000

استخر ذخیره آب کشاورزی

مهندس محمد کتوکی

علی آباد کتول

1225

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای اقبال

چالوس

500

استخر ذخیره آب کشاورزی

مجتمع گلخانه سعید آباد

یزد

12.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حمید زارع

یزد – بهاران

1.100

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای رهبرنیا

یزد – مهریز

1.400

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای علی اکبری

یزد - به آباد

1250

استخر ذخیره آب کشاورزی

خانم معینیان

کرمان - ارزوییه

2.317

استخر ذخیره آب کشاورزی

اقای علیرضا قریشی

کرمان - ارزوییه

2220

استخر ذخیره آب کشاورزی

اقای کیخسرو کیانیان

کرمان -  بردسیر

1.624

استخر ذخیره آب کشاورزی

اقای هلاکو سعید

کرمان - بهرامجرد

1.345

استخر ذخیره آب کشاورزی

جهاد کشاورزی سیرجان

کرمان - سیرجان

881

استخر ذخیره آب کشاورزی

اتحایه تعاونی تولید

کرمان - سیرجان

467

استخر ذخیره آب کشاورزی

منابع طبیعی استان کرمان

کرمان -  جاده جوپار

675

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حسین عامری

کرمان

1.616

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای برخورداری

کرمان

3000

استخر ذخیره آب کشاورزی

سازمان مراتع و جنگابانی

کرمان

3.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای بتی

بهبهان

2.240

استخر ذخیره آب کشاورزی

شرکت کهکشان بهبهان

بهبهان

2.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای منتظر الظهور

اصفهان – شهرضا

1.284

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حمید دهقان

اصفهان – شهرضا

1.539

استخر ذخیره آب کشاورزی

سازمان باغ رضوان

اصفهان

4634

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای مهدی احتشامی

اصفهان

2640

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای محمود زاده

اصفهان

1592

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای دهقان

اصفهان

1.328

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای امیر علی صفای منش

اصفهان - کاشان

1.456

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای آیت

اصفهان - تیران و کرون

2.500

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای دکتر امانی

جاجرم

3.325

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای علی آبادی

بجنورد

1.960

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حسین محمدی

بجنورد

1.309

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای جاویدی

بجنورد

1850

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای فلکی

بجنورد

1.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای فاروجی زاده

بجنورد - فاروج

1.797

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای محمد نوری

فاروج

2.989

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حسین زاهدی

فاروج

2.940

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای طیبی

فاروج

1.829

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای برزول آبادی

فاروج

1.820

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای خوشرو

فاروج

1.800

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای دوراندیش

فاروج

1.218

استخر ذخیره آب کشاورزی

شرکت زراعی نیل شهر

تربت جام

12.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای دلخواه احمدی

تربت جام

3.700

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای تیموری

تربت جام - کلاته

924

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای سالاری

تربت جام

5.306

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای جاویدی

شیروان

1.600

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای جمشیدی

تربت حیدریه

676

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حسن جاویدی

تربت حیدریه

1.100

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای زارعی

تربت حیدریه

1.109

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای اسماعیلی

جاده بجستان-فیض آباد

1850

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای بوتیمار

جاده بجستان-فیض آباد

1750

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای تموک

جاده بجستان-فیض آباد

1300

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حیدر بیگی

فیض آباد

1.111

استخر ذخیره آب کشاورزی

شرکت پیکیان توس

کاشمر

4.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای محمد زاده

کاشمر

3.150

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای قوامی

کاشمر

5300

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای عبدی

کاشمر

9000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای کبیری

کاشمر

5000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای اسدی

کاشمر

8500

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای یزدانی

کاشمر

2.654

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای اکرامی

کاشمر

2.490

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای اسدیان

کاشمر

2.059

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای زارع دوست

کاشمر

1.869

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای خدا ترس

کاشمر

1.586

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای سیاح

کاشمر

1.506

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای مقنیان

کاشمر

1.120

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای مقیمی

کاشمر

1.054

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای مقیمی

کاشمر- خلیل آباد

1.200

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حسین روحی

کاشمر-روستای نقاب

3.367

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای مقیمی

کاشمر-روستای نقاب

1.890

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای جواد عطاردی

کاشمر-روستای نقاب

2.133

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حاج جمهوری

کاشمر-روستای نقاب

2.475

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای مهدی احمدی

کاشمر-کسرینه

2.760

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای محمد عاقبتی

کاشمر – میرآباد

1.850

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای علی اصغر نورالله زاده

کاشمر – میرآباد

3.998

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای محمد جهان آرا

کاشمر – میرآباد

2.636

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای امین نور الله زاده

کاشمر – میرآباد

1.718

استخر ذخیره آب کشاورزی

جهاد کشاورزی خلیل آباد

کاشمر

280.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای محمد پور

مشهد

3.380

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای صفار طبرسی

مشهد

1.991

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای صفار طبرسی

مشهد

1.165

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای صفار طبرسی

مشهد

1000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای پوستین چیان

مشهد - ناظریه

492

استخر ذخیره آب کشاورزی

شرکت آبکاشت

کاشمر - نقاب

19.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای ایزدی

مشهد

1.070

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای بخشی

مشهد – سنگ بسط

1.176

استخر ذخیره آب کشاورزی

اقای احمدی

نیشابور - همت آباد

1.722

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای تقوی طلب

نیشابور

2.400

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای مهریزی

نیشابور

8.000

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای چهره آزاد

نیشابور

5.600

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای فریور

نیشابور

913

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای حیدری

نیشابور

813

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای رزم خواه

نیشابور

800

استخر ذخیره آب کشاورزی

خانم قاضی زاده

نیشابور - چکنه

1.768

استخر ذخیره آب کشاورزی

کشت و صنعت شهید مطهری

نیشابور-چهاربرج

8.300

استخر ذخیره آب کشاورزی

آقای سپه دوست

نیشابور - فیروزه

1.561

 

 

 

 برخی از پروژه های صنعتی و معدنی اجرا شده توسط شرکت پلیمر پوشش البرز

 

نام پروژه

کارفرما

محل پروژه

متراژ

(متر مربع )

دریاچه مصنوعی

سازمان عمران و شهرداری

کرمان

2.800

دکلهای حفاری نفت

پشتیبانی حفاری

دشت آزادگان

60.000

لاگون های پساب نفتی

انبوه سازان نقره ای بام رود

اهواز

3.400

لاگون های ذخیره

شرکت تهران شینه

عسلویه

11.000

مخازن ذخیره نفت

شرکت تهران جنوب

گناوه

30.000

لاگون تسویه

پتروشیمی بندر امام

بندر ماهشهر

21.000

سیکل ترکیبی

نیروگاه حرارتی

یزد

25.000

مخزن

شرکت پناه ساز

جزیره سیری

3.000

تصفیه خانه

آب و فاضلاب

بوشهر ( اهرم )

1470

حوضچه تبخیر

نیروگاه حرارتی

علی آباد کتول

1000

لند فیل بازیافت زباله

بازیافت( خانم شیرزاد)

کرمانشاه

1.400

لاگونهای فاضلاب

شهرک صنعتی فرامان

آبفای کرمانشاه

2.000

لاگونهای جمع آوری زباله

سازمان بازیافت

کیانشهر کرمانشاه

1.000

لاگون های فاضلاب کبودر آهنگ

آب و فاضلاب استان همدان

کبودر آهنگ

28.000

دکلهای حفاری نفت

منطقه گازی دی

فارس

120.000

سد باطله

شرکت مکانیک صنعت کوشا

فارس - قیر و کارزین

10.000

لاینینگ سقف تونل

راه آهن تهران تبریز

تهران

9.000

کتابخانه دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد تهران

تهران

1.096

کانال سد

سد خدا آفرین

اردبیل

8.000

سد خاکی

آبخیزداری خلخال

اردبیل

11.000

سد باطله

پالایشگاه سرخس

سرخس-خراسان رضوی

10.000

مخازن نفت

قرارگاه خاتم عسلویه

عسلویه

3.300

سد باطله

سالن رنگ ایران خودرو

خراسان

12.000

حوضچه های

پرورش گیاهان دارویی

قشم

3.000

مخازن

اسکله شهید رجایی

بندر عباس

2.000

مخازن زیرزمینی

صنایع دفاع (پارچین)

تهران

4.000

مخازن ذخیره

سازمان اتکا

تهران

8.000

تصفیه خانه

کارخانه رب

نیشابور

2.000

دکل حفاری نفت

مهندس صادقی

مسجد سلیمان

10.000

دکل حفاری نفت

مهندس اسلامپور

ایلام دهلران

15.000

معدن طلای تکاب بزرگترین معدن طلای خاورمیانه (شرکت پارس کانی)

تکاب

150.000

تماس با ما

 آدرس :

استان البرز – کرج – چهار راه کارخانه قند – ساختمان شهدا – طبقه 2 – واحد 6

تلفن :

02632749141 ------  02632729067 ------ 02632729049

فکس :

02632729067

شماره تماس مدیر عامل :

09124092354 ------  09124641288   

آدرس ایمیل :

info@polymeralborz.com